Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

 

Planområde for fv. 456 Stokkeland bruPlanområde for fv. 456 Stokkeland bru

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bru med tilhørende tilknytninger til eksisterende veg. Det skal også legges til rette for bedret tilbud for gående og syklende på strekningen. Planarbeidet vil særlig belyse bruløsningen.

I kommuneplanen er området avsatt til vegformål, næring, bolig, friområde og sikringssone for nedslagsfelt vassdrag. Ny bru er vist i gjeldende kommuneplan.

Vegvesenet har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 da dette er i samsvar med vedtatt kommuneplan.

Merknadsfrist

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger med videre som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet må sendes skriftlig innen 18. desember 2015 til:

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller
e-post firmapost-sor@vegvesen.no
Merkes med «Stokkeland bru»

Spørsmål

Har du spørsmål om planarbeidet kan du kontakte planlegger Tormod Engedal i Statens vegvesen, tlf. 906 97 772