Reguleringsplan for fv. 456 Stokkeland bru til offentlig ettersyn, frist 15. juni 2018.

Se 3D-animasjon om ny Stokkeland bru med tilhørende tilknytninger til eksisterende veg.