Planområdet ligger i Vormedal sentrum.

Reguleringsplanen skal legge til rette for senere trafikksikring av krysset mellom fv. 835 Vormedalsvegen / Tuastadvegen og Snikvegen i Karmøy kommune for alle trafikantgrupper.

Vormedalsvegen og Tuastadvegen skal derfor bygges om til en gjennomgående veg og Snikvegen skal føres vinkelrett inn på denne gjennomgående vegen i et T-kryss for å dempe kjørefarten gjennom vegkrysset og i Snikvegen. Det skal også planlegges bedre tilbud for gående og syklende innenfor planområdet.