Kontaktinformasjon

Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal transportløyve
Postboks 43
6861 Leikanger

Telefon: 22 07 30 00 (telefontid kl. 08.30–14.30)

E-post: transportloyve@vegvesen.no (kun generelle henvendelser og spørsmål)

Søknader

Søknader med mer sender du per post til adressen ovenfor eller e-post firmapost-vest@vegvesen.no.

Merk: Vi oppfordrer de med politiattest å sende søknad per post, siden e-post ikke er en sikker kanal for oversendelse av politiattest.

Ansvar

Statens vegvesen ved Nasjonal transportløyve har ansvar for utstedelse av gods- og turvognløyver.

Vegdirektoratet behandler søknader om CEMT-tillatelser og enkeltturtillatelser.

Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferger og for ruteløyver som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er for riksvegfergene delegert til Vegdirektoratet og for ruteløyver delegert til fylkeskommunene. For kystruten Bergen-Kirkenes ligger løyveansvaret hos departementet.

Fylkeskommunene har ansvaret for de behovsprøvde løyvene – løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede. 

Behandlingstid

Det er for tiden dessverre lang saksbehandlingstid (1-2 måneder).

Vi gjør oppmerksom på at det i perioder kan være noe lenger saksbehandlingstid. Dette kan være rundt røde dager, jul og nyttår, påsken og vinter-, sommer- og høstferie.