- Vi ser at oppsett av reklame rettet mot vegtrafikken er svært utbredt og kan føre til trafikkfarlige situasjoner siden det kan distrahere de som ferdes langs vegene, sier Lisbeth Smørholm, leder for plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal.

Reklame langs vegen er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt, for eksempel i kryss eller ved gangfelt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken. På fortau og gangveger kan reklame være til hinder for fri ferdsel, særlig for syns- og forflytningshemmede.

Reklame er mer enn plakater
Reklame omfatter mer enn skilt og plakater, for eksempel vimpler, flagg, banner, ballonger, figurer, installasjoner, symboler og lys.

Det er ikke lov å sette opp reklame på eiendommen til offentlig veg uten tillatelse. Forbudet gjelder blant annet på vegbane, vegskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Søknadsplikt
Dersom man ønsker å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, må man søke om tillatelse (vegloven paragraf 33). Det gjelder uavhengig av avstanden til vegen, byggegrenser og eiendomsforhold.

Reklame som er plassert på vegens eiendomsområde og på vegutstyr kan fjernes av Statens vegvesen uten varsel.