Statens vegvesen Vegdirektoratet sendte onsdag en vurdering til Samferdselsdepartementet om elbiler i kollektivfelt.

- Vår vurdering er at kollektivfeltene på de fleste strekningene har plass til elbilene. Vi ser en verdi i at denne kapasiteten brukes for å fremme elbilene. Men når elbilene blir så mange at de fører til forsinkelser for kollektivtrafikken bør man gjøre strekningsvise unntak, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

I brevet fremgår det at Vegdirektoratet ønsker en prøveordning som innebærer at elbiler med fører og passasjer får bruke kollektivfelt.

Statens vegvesen har hatt tellinger av trafikken i kollektivfelt på innfartsårer med kollektivfelt. Tellingene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand viser at det fortsatt er plass i kollektivfeltet for elbiler. Med stadig flere solgte elbiler kan dette endre seg, og Statens vegvesen vil følge utviklingen videre.

E18 til Oslo

På E18 gjennom Oslo, og spesielt fra vest i morgenrushet, er det flere elbiler enn i de andre kollektivfeltene, med rundt 1000 elbiler i timen på det meste. Data fra Ruter viser at elbilene forårsaker forsinkelser for buss på opptil 10 minutter fra Slependen til Lysaker på E18 mot Oslo, og forsinkelsen er økende.

Ni av ti el-sjåfører er alene i bilen. Vegvesenet vil gjerne prøve ut virkningen av at elbiler får tilgang til kollektivfelt med minst én passasjer i bilen. Fordi tilgang til kollektivfeltet er attraktivt kan det være at eiere av elbil da vil organisere samkjøring. Det er usikkert hvordan en slik regel vil påvirke fordeling mellom transportalternativene på de strekningene dette måtte bli tatt i bruk.

Trefeltsveg

Vegdirektoratet går ikke nå inn for å reservere et midtfelt til elbiler og lastebiler på strekninger med tre felt i samme retning, men det er en rapport om temaet under utarbeidelse på oppdrag fra Oslopakke 3. En ulempe er at en slik type samkjøringsfelt må oppheves foran alle kryss slik at andre bilister kan flette til og fra venstre felt. For å sikre riktig skilting vil tiltaket kreve nye portaler over vegbanen til en relativt høy kostnad. Likevel vil skiltingen kunne være vanskelig å oppfatte for bilistene.