På landsbasis har vi ca. to branner i tunnel per måned. 40 % av disse skjer i 4 % av tunnelene. Dette er tunneler som har stigning på mer enn 5 %. Kravet til stigning til tunneler var tidligere maks 10 %, men i den nye tunnelsikkerhetsforskriften er nå kravet maks 5 % stigning.

-  Det som er viktig i tunneler med større stigning enn 5 % er å sikre at vi raskt oppdager og identifiserer hendelsen og at vi får rask varsling både til nødetater og til trafikanter. Dette løser vi eksempelvis med god kameradekning, oppkobling mot vegtrafikksentralen (VTS) som både kan varsle nødetatene og trafikantene i tunnelen ved hjelp av høyttalere eller mulighet til å bryte inn på bilradioen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Tunnelutbedring

Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til sikkerhets-utrustningen i tunnel, blant annet vifter og havarinisjer. Statens vegvesen jobber for tiden med å utbedre 200 tunneler i hele landet. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksvegnettet, og arbeidet skal være ferdig i 2019. Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn.

Tunnelsikkerhetsforskriften ble også gjort gjeldende for fylkesveg fra 1. januar i år. For fylkesveg omfatter dette tunneler som er lenger enn 500 meter og med gjennomsnittlig døgntrafikk over 300. Frist for oppfyllelse på fylkesveg er satt til 2020, eventuelt 2025 for fylker med veldig mange tunneler.

Tips til trafikanter som kjører i tunnel:

For at det skal være sikrest mulig for deg, er tunnelene utstyrt med ulike sikkerhetstiltak. Noen av dem er standard, mens andre brukes i spesielle typer tunneler.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risikoanalyse av brann i tunnel

Diirektoratet for samfunnssikkerhet og beredkap har laget en rapport basert på risikoanalyse av brann i tunnel. Denne er en scenarioanalyse som inngår i Nasjonsalt risikobilde 2014.  

Last ned risikoanalysen her