Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.

Alt tyder på at problemene vil bli større i fremtiden – alle trafikktellinger og prognoser viser en jevn økning i trafikken.

Transportsystemet i Harstad er dessuten dårlig tilrettelagt for kollektivtrafikk, og tilbudet til gående og syklende er ikke sammenhengende og trafikksikkert.

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene skal det gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kostnaden er beregnet til 1620 millioner kroner (2016) og inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.