Det er et omfattende arbeid som er gjort, og i tillegg til rundkjøringen omfatter det bygging av blant annet kjøreveg, forskjæring til tunnelen, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg, landskapsarbeider, vann og avløp og veglys.

Delprosjektet sørget også for omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og elkraft-, tele- og fiberkabler. I tillegg er det etablert et nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangskummer og transportledning for overvann.