Formålet med planleggingen er å legge til rette for myke trafikanter og kollektivreisende i sentrum, og det skal blant annet planlegges sykkelveg med fortau langs deler av rv. 83. Det vil lages to reguleringsplanforslag, ett for strekningen mellom Margrethe Jørgensens vei og 6. divisjonsgate, samt ett for strekningen mellom Samagata og Sverres gate. I tillegg skal det planlegges for universelt utformede bussholdeplasser i sentrum.

Endelig planavgrensning og -formål vil bli fastsatt i reguleringsplanarbeidet.

Statens vegvesen og Harstad kommune har vurdert at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning, jmf. forskrift om KU.

Alle grunneiere blir kontaktet

Alle berørte grunneiere får et eget høringsbrev i posten. Brevet inneholder detaljert informasjon om den videre prosessen.

Innspill innen 15. april

Innspill til varsel om oppstart reguleringsplanarbeid merkes med saksnummer «17/20554» og sendes til Statens vegvesen Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø, eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til: Wibeke Knudsen, delprosjektleder, tlf. 482 24 371, e-post: wibeke.knudsen@vegvesen.no