I forbindelse med Harstadpakkens satsning på kollektivtrafikk, skal det etableres nye busstopp i form av kantstopp ved Klubbholmen, langs fv. 848 Valanveien. I den forbindelse må gjeldende reguleringsplan for Stangnes Syd, planID 224, vedtatt 24.08.1994, endres. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, sendes derfor forslag om endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, ut på høring til berørte parter.

Harstadpakken har som målsetting å utvikle et transportsystem som sikrer alle innbyggerne i Harstadområdet en god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter. I tillegg til satsingen overfor bilistene, inkluderer Harstadpakken en egen satsing på kollektivtransport, der målsettingen er å gjøre det enklere og mer attraktivt å ta buss. Sentralt i det arbeidet, er å etablere moderne busstopp der man ser det er behov, med vekt på brukervennlighet, bedre trafikksikkerhet og universell utforming av stoppested slik at de kan brukes av alle.

Mindre endring

Det planlagte tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om plannivå. Etter en gjennomgang, har Harstad kommune åpnet for at planendringene kan behandles som mindre endring av eksisterende reguleringsplan for området, slik det åpnes for gjennom plan- og bygningsloven § 12-14. Kriteriene for dette er at den i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før planmyndighetenes behandling av søknaden, skal saken forelegges myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som berøres av vedtaket. Disse skal gis anledning til å uttale seg, jf. pbl. § 12-14 tredje avsnitt, og det er på denne bakgrunn at endringsforslaget sendes ut på høring.

Dokumentene tilhørende endringsforslaget kan lastes ned under.

Send inn dine innspill

Ansvarlig for planlegging og utbygging er Statens vegvesen i samarbeid med Troms fylkeskommune og Harstad kommune gjennom Harstadpakken. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent. 

Høringsinnspill til planarbeidet bes sendt Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, eller på e-post til alta@ramboll.no, innen 29.11.2019.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Karianne Lund Heitmann på e-post karianne.heitmann@ramboll.no eller på telefon 476 19 087. 

Når høringen er over oversendes høringsutspill, plandokumenter med justert plankart og reguleringsbestemmelser til Harstad kommune for endelig vedtak