Som en del av Harstadpakken har Statens vegvesen i samarbeid med Harstad kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for fv. 12 Kongsveien-Mercurveien, på vegne av Troms fylkeskommune. Grunneiere, naboer, næringsdrivende og andre interessenter har deltatt med innspill gjennom ulike medvirkningsprosesser.

Formålet med planen er bedre framkommelighet og tryggere ferdsel for gående og syklende, i sammenheng med øvrige gang-/sykkelsystemer i området. Reguleringsforslaget legger opp til følgende utbygging i planområdet (hovedpunkter):

  • Sammenhengende gang- og sykkelveg fra krysset i vest (ved Comfort) forbi undergangen under rv. 83 i øst. Gang-/sykkelvegen anlegges på sørsiden av Kongsveien og Mercurveien atskilt fra kjørebanen med kantstein. Eksisterende gang-/sykkelveg består, men tilpasses og utbedres i begge ender.
  • Fortau etableres på nordsiden lengst vest i planområdet.
  • Ny felles atkomstveg anlegges for eiendommer på nordsiden (Kongsveien 21-33).
  • Bussholdeplasser får plattform atskilt fra kjørebanen og noe endret plassering.
  • Veglys foreslås langs nordsiden, med tilpasset belysning ved kryss og holdeplasser.
  • Selve vegen flyttes litt nordover ved næringsarealene i øst, men skal ellers bestå.

Løsningene prioriterer myke trafikanter foran kjørende. Gjennom kulvert under riksvegen blir det bare ett kjørefelt og dermed redusert framkommelighet for kjørende. Løsningene er valgt for å minimalisere inngrep i naboeiendommer; det er likevel behov for tilpasninger med lave murer og visse omlegginger. To eldre garasjer/uthus må fjernes.

Høringsfrist 13. september 2019

Merknader til planforslaget må sendes skriftlige innen 13. september 2019 til:
firmapost‐nord@vegvesen.no eller Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8001 Bodø.

Åpent møte

Det vil arrangeres et åpent folkemøte i løpet av høringsperioden, og tidspunktet for dette annonseres senere.

Kontakt

Kontaktperson i Harstad kommune: Geir Kåre Bendiksen, tlf. 905 78 902, e‐post: postmottak@harstad.kommune.no
Kontaktperson i Statens vegvesen: Anne Knutssøn, tlf. 75 55 23 19/977 40 351, e‐post: anne.knutsson@vegvesen.no