Dagens anlegg har varierende bredde på rundt 4 m, og skal utvides til sykkelveg med fortau 4+2,5 m.

Prosjektet omfatter også etablering av ny Husebyveien bussholdeplass (vestgående) på nordsiden av Ring 3 ved Makrellbekken, samt oppgradering av bussholdeplassene Husebyveien (østgående) og Montebelloveien (østgående) til kapasitet for to busser og universelt utformet standard.

Oversikt prosjektomrade rv. 150 Ring 3 Monolitveien-Radiumhospitalet

Kartskisse (fra Google) viser prosjektområdet hvor det planlegges utvidelse av dagens gang- og sykkelanlegg. Rød linje viser traseen som skal utvides. Blå stiplet linje vurderes som alternativ trase.