Prosjektet er en detaljreguleringsplan fra Gaustadaleen til Tåsenlokket som omfatter nytt sykkelveg m/fortau på sørsiden av Ring 3, der gående og syklende separeres.