Følgende vilkår vil gjelde fra åpningen av den nye bomringen i 2019:

  • Satsene blir 26 kroner per passering for personbil og 52 kroner for lastebil (målt i 2013 kroner) i tråd med Stortingsproposisjon 50 S og lokale vedtak.
  • Omregnet til dagens kroneverdi blir dette omtrent 30 kroner per passering for personbil, før eventuell rabatt fra Autopass-avtale på 20 prosent. Da vil bilister med bombrikke betale omtrent 24 kroner per passering.
  • Lastebiler får ingen rabatt.
  • Innkreving av bompenger vil bare skje en vei - mot sentrum.
  • Timesregel videreføres (man betaler kun for en passering av bomringen per time).
  • Det settes et tak på 70 passeringer per måned, ut over dette kjører man gratis.
  • El-biler kjører inntil videre gratis (men må ha bomavtale og brikke)
  • Bystyret har vedtatt at el-biler og andre nullutslippskjøretøy også skal betale bompenger fra 2022. Det vil si 30 prosent av ordinær sats per passering, etter fratrekk av rabatt for bomavtale.

 

Her får du Autopass-avtale og bombrikke:

Vegfinans AS fikk i 2016 ansvar for alle bompengeprosjekt i Østfold, inkludert fv.108 Kråkerøyforbindelsen, og vil også stå for innkreving når bomringen i Fredrikstad åpnes.

Hos Vegfinans BNG kan du tegne Autopass-avtale og få bombrikke til bilen:

 

SE KART over hvor de nye bomstasjonene vil bli plassert. Dagens portaler ved Værstebrua og Kråkerøybrua videreføres og vil dermed inngå i den nye bomringen.