I anleggsperioden for ny riksveg 110 Ørebekk-Simo må trafikken ledes over Seutelva på midlertidige bruer, mens den gamle brua rives og det gjøres klart for bygging av ny. Mye skal på plass før åpningen av firefeltsveien høsten 2017.

- I sommer rives den gamle brua over Seutelva, deretter tar det omtrent et år å bygge ny. Det skal bores pæler til fjell, forskales og støpes. Den ferdige brua vil bli 110 meter lang og 30 meter bred, sier Per Lyder Nyland, byggeleder for riksveg 110 Ørebekk-Simo.

Forbudt for gående

I første omgang åpnes en midlertidig bru for motorkjøretøy, mens en egen bru for gående og syklende først vil åpnes til høsten. De neste to månedene anbefales derfor myke trafikanter å velge andre løsninger.

- Det blir rett og slett forbudt for gående å bruke den midlertidige brua over Seutelva, noe som vil bli varslet med egne skilt. Vi vil også anbefale syklister å velge andre løsninger, som veien om Floabrua lenger syd, sier byggeleder Per Lyder Nyland.

I resten av anleggsperioden vil dessuten bussholdeplassen på østsiden av Seutelva stenges for publikum. Men her finnes alternativ ved Ørebekk og på fylkesvei 108 ved Simokrysset.

Vil flytte trafikken

Når den midlertidige brua åpnes, vil rundkjøringen på Ørebekk flyttes nærmere overgangen, men her vil kjøremønsteret i liten grad endres for bilistene.

 - På østsiden av brua legges derimot en midlertidig trase nærmere elva, over området der Seutelvens mekaniske verksted lå. Påkobling til dagens vei skjer ved Hydrolift, rett før Simokrysset, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

Her bygges også en lang forstøtningsmur som vil skille nyveien fra områdene nærmere elva.

 

For ytterligere informasjon, kontakt Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen på mobil 905 80 314 eller epost per.nyland@vegvesen.no

 

Fakta om RV 110 Ørebekk-Simo:

  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring.
  • Trafikken må omdirigeres i byggeperioden, og det må forventes mer kø mens anleggsarbeidet pågår. Den nye vegen åpner høsten 2017.
  • Park og anlegg AS er ansvarlig entreprenør for arbeidene, og samlet prosjektkostnad er på 675 millioner kroner (2014-tall).