Hovedmålsettingen er at transportsystemet i Nedre Glommaregionen skal bli mer miljøvennlig og effektiv enn i dag. Og prosessleder Tore Veum skal ikke stikke kjepper mellom eikene for at ikke folk skal sykle og gå mer:

- I utkast til reguleringsplan tilrettelegger vi godt for gående og syklende. På den ene siden av vegen, mot Fredrikstad, blir det adskilte gang – og sykkelveger med fem meter bredde som gjør det enklere for transportsyklisten å komme seg raskt fram.

Firefelts veg med sambruksfelt
I strekningen inngår 1, 4 kilometer firefelts veg med tilhørende gang- og sykkelfelt og bussholdeplasser. To av feltene er såkalt sambruksfelt, som betyr at de forbeholdes buss og kjøretøy med to eller flere i bilen.

Det er utført geotekniske undersøkelser av strekningen i vinter og resultatene viser at det er forholdsvis utfordrende grunnforhold med en del kvikkleire.

Inviterer beboere og trafikanter til arbeidsmøte
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i første kvartal 2012, men først skal berørte trafikanter og beboere få sjansen til å være med å si sin mening.

- Medvirkning er viktig i denne fasen, derfor inviterer vi til et arbeidsmøte med berørte trafikanter og beboere til høsten, forteller Veum.

Mål for utbedringen av strekningen rv.110 Ørebekk - Simo:

  • Andelen reiser i Fredrikstad som foretas med personbil i år 2030, skal være redusert fra dagens 76 % til ca. 60 %
    • Sykkelrute langs rv. 110 skal kunne sykles sikkert med en hastighet opp mot 25-30 km/t
  • Transporttiden på strekningen skal for nyttetrafikken ikke være økt i år 2030 i forhold til dagens situasjon, på tross av forventet befolkningsvekst.
  • Forsinkelser i rushtid for personbil skal ikke være større enn i dag
  • Alle trafikkområder skal utformes i henhold til universell utforming
  • Reisetid med kollektivtrafikken på strekningen Ørebekk – Simo, reduseres med 10 % på kort sikt og 20 % på lang sikt

Uavhengig av KVU`en for Nedre Glomma
Arbeidet med denne strekningen er uavhengig av utfallet av konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen for transportsystemet for Nedre Glommaregionen som er til behandling i Samferdselsdepartementet.

Følg med på prosjektets nettsider: Rv. 110  Ørebekk - Simo  for å se illustrasjoner og tegnede alternativer som legges ut etter hvert. Rådgiver for utarbeiding av reguleringsplanen er Cowi. Løsning for finansiering av utbyggingen vil være avgjørende for når bygging kan starte. Tidligste mulige anleggstart  kan være innen 2013 med ferdigstillelse innen 2015.