I går den 27. september var det åpent møte om reguleringsplanen hvor ulike forslag til løsninger ble presentert. Rundt 40 interesserte hadde funnet vegen til Norsk Teknisk Porselens lokaler på Trosvikstranda og stilte gladelig spørsmål og kom med innspill.

Hovedpunktene i forslaget til reguleringsplaner så langt for den 1,4 kilometer lange strekningen er følgende:

  • Ett felt i hver retning er forbeholdt kollektivtransport og kjøretøy med minimum to personer, såkalt sambruksfelt. Antall buss-stopp opprettholdes som i dag
  • Gang- og sykkelveg i begge retninger fra rundkjøringen ved Mascot til jernbaneundergangen ved Seut
  • Sydover langs jernbanen blir det gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen
  • Adskilte felt for gående og syklende på større deler av strekningen.
  • Undergang for fotgjengere og syklister ved jernbaneundergangen ved Seut og ved rundkjøringen ved Mascot.
  • Ny bru med to kjørefelt syd for dagens bru på Seut. Når denne brua er bygget, vil den gamle brua bli revet og erstattet . Det betyr  to kjørefelt i hver retning og brede fortau for gående og syklende.

- Vi forventer at reguleringsplanen kan være klar for offentlig høring i første kvartal 2012.  Det er også den siste muligheten for deg som berørt å påvirke den endelige reguleringsplanen, påpeker Veum.

 Det er Fredrikstad kommune som er planmyndighet. Målet er at reguleringsplanen kan godkjennes av bystyret før sommeren 2012. Tidsplan for utbygging av ny veg er avhengig av finansiering, men kan tidligst stå ferdig i 2015.

Se forslagene til løsninger og skisser i boksen til høyre.