Statens vegvesen åpner foreløpig et 400 meter langt kjørefelt i hver retning, på første del av ny riksvei 110 Simo-Ørebekk. Publikum vil heretter slippe omkjøring via Pancoveien gjennom næringsområdet ved Ørebekk.

- I samarbeid med entreprenøren har vi stått på for en delåpning før jul, og håper dette blir en aldri så liten julepresang til byens befolkning, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

De nye bussholdeplassene ved Mascotkrysset tas samtidig i bruk, mens de midlertidige busslommene i Pancoveien avvikles. I tillegg skal alle gående og syklende som krysser riksvei 110 ved Ørebekk følge en ny rute. Dette blir skiltet.

RV 110 Mascot-rundkjøringenRV 110 Mascot-rundkjøringen

 

Usikkerhet rundt ferdigstillelse

Den gjenstående delen av riksvei 110 Simo-Ørebekk skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2018, men det krevende byggearbeidet bidrar til usikkerhet rundt endelig tidspunkt for åpningen.

– Vi jobber fortsatt for ferdigstillelse sommeren 2018, men det er knyttet betydelig usikkerhet til dette. Vi jobber nå med å vurdere om vi trenger mer tid, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Krevende pæling

Usikkerheten er særlig knyttet til den nye Seutbrua, der det er betydelige mengder kvikkleire i grunnen. Dette stiller strenge krav til fundamentering, der hule stålrørspæler bores ned til fast fjell og deretter fylles med armering og betong.

– Det er avvik på noen av pælene som gjør arbeidet utfordrende og tidskrevende, noe som bidrar til usikkerhet rundt videre fremdrift, sier Tore Veum.

Statens vegvesen ser at det er særlig interesse knyttet til byggingen av riksvei 110 da prosjektet er bompengeutløsende. Først når hele den nye firefeltsstrekningen Simo-Ørebekk tas i bruk, kan innkreving i den nye bomringen rundt Fredrikstad sentrum startes opp.

Bomstasjonene reises

Dette stopper likevel ikke byggingen av de nye bomstasjonene i Fredrikstad, blant annet ved Brønnerød i Veumveien der bomportalen allerede er satt opp.

– Bomstasjonene bygges såpass tidlig for at vi skal kunne prøve dem ut. Det er egne entrepriser som er igangsatt for å ferdigstille bomstasjonene i god tid før åpningen av Ørebekk-Simo, sier prosjektleder Tore Veum.

De nye bomstasjonene blir plassert på seks forskjellige steder: Ved Seut, ved Fredrikstadbrua, på Veumveien og tre steder i området ved Råbekken.

Fakta om Simo-Ørebekk:

  • Strekningen er på 1,4 km. Her skal det bygges ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring.
  • Park og anlegg AS er entreprenør, og samlet byggekostnad er 675 millioner kroner.
  • Prosjektet "Riksvei110 Ørebekk- Simo" inngår i Bypakke Nedre Glomma.