At det er stor interesse knyttet til rv. 110 hersker det liten tvil rundt. Tirsdag kveld 23. mars holdt Statens vegvesen åpent informasjonsmøte for alle interessert om prosjektet rv. 110. Salen var fullsatt av blant andre naboer, lokalsamfunnsledere, næringsdrivende og folk fra kommunen.

Det ligger mye lokalkunnskap i en slik forsamling og et åpent informasjonsmøte er i like stor grad en arena for Statens vegvesen til å møte berørte, en arena for lokalbefolkningen til å fremme innspill til planene på et tidlig tidspunkt. Planleggingslederen presiserte at det er viktig at dersom man ønsker å påvirke prosessen er det viktig at folk gir sine innspill så tidlig som mulig, før delene av planen etter hvert bli låst. I første omgang er det mulig å fremme synspunkter til planforslaget helt frem til 7. mai.

Prosjektets hensikt er i denne fasen å planlegge en utvidelse av strekningen fra Simo til Ørebekk til firefelts veg. Et felt i hver retning blir såkalte sambruksfelt, det planlegges ny bru over Seutelva og tilstøtende gang- og sykkelveg.

Langs dagens trasé
De fremmøtte fikk en kort presentasjon og innledning av prosjektleder Tor Stabbetorp før planleggingsleder Tore Veum presenterte prosjektet mer i detalj. - Prosjektet byr på en del utfordringer. Vegen planlegges bygget ut i dagens trasé. Langs vestsidene av traséen ligger næringsbyggene tett i tett og på østsiden ligger jernbanen. Traséen planlegges utvidet på vestsiden, noe som medfører at en rekke nøringsbygg på erverves for å gjøre plass til den nye vegen ved et eventuelt klarsignal for bygging sier Veum.

Tid for påvirkning
Salen har god kunnskap om alt fra de allerede kjente dårlige grunnforholdene og hvor langt det er ned til fjell på ulike steder. – Slike møter er viktig for å komme i dialog med naboer, berørte og andre interesserte, i tillegg til å fange opp nyttig lokalkunnskap hos befolkningen. Det er og så viktig for oss å få informert om at det viktig for folk å komme på banen på et tidlig tidspunkt, da er muligheten for påvirkning større enn etter at planforslaget er vedtatt sier Veum.

Planleggingslederen kan ikke love når byggestart vil finne sted da finansieringen til bygging ikke er på plass, men dersom alt skulle klaffe og de nødvendige midlene tildeles vil de første gravemaskinene kunne sees en gang i 2014.