Rv. 110 Ørebekk – Simo skal utvides til firefelts veg, hvorav ett felt i hver retning er forbeholdt kollektivtrafikk og kjøretøy med minimum to personer eller flere, såkalt sambruksfelt. Det skal også bygges gang- og sykkelveg på strekningen.

Nå i mars 2015 startet rivingen av flere eiendommer langs rv. 110. I tillegg har hovedentreprisen for utbyggingen nylig blitt utlyst. Vår plan er at selve vegutbyggingen vil være i full gang fra høsten 2015.

I den anledning arrangerer vi nå et informasjonsmøte for å orientere om blant annet:

• Hva som skal bygges. Vi viser løsninger for ny firefeltsveg, gang- og sykkelveg, bru over Seut-elva, m.m.
• Planlagt framdrift
• Trafikkavvikling i anleggsperioden; omkjøringsveger og midlertidig bru
• Status for rivningsarbeidene
• Bygningsbesiktigelse av eiendommer i nærheten av utbyggingsområdet
• Eventuelt andre ulemper i anleggsperioden

Det blir anledning til å stille spørsmål. Møtet er åpent for alle.

Tid: Tirsdag 14. april 2015, klokken 18:30.
Sted: Kommunestyresalen i Onsøy gamle rådhus, Storveien 2, 1624 Gressvik.

Vel møtt!