- Vi beklager denne forsinkelsen, spesielt overfor berørte naboer og vegbrukere på strekningen, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Da riksvei 110 Simo-Ørebekk er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, medfører dette at åpningen av ny bomring rundt Fredrikstad sentrum etter planen vil utsettes tilsvarende.

Utfordrende grunnforhold

Det skal bygges 1,4 km ny firefeltsvei i et område med mye kvikkleire i grunnen, der krysningen av Seutelva har bydd på særlige utfordringer.

- I brufundamentene skal det til sammen være 25 betongpeler. Nå viser det seg at to av disse pelene mangler feste i godt fjell, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

De to betongpelene står ved siden av hverandre, i området der det er lengst ned til fjell. Nye grunnundersøkelser viser at man må ned på 60 meters dyp for å finne fjell som er godt nok.

Må bygge betongpeler på nytt

- Vi regner derfor med at disse to betongpelene må bygges på nytt, i tillegg må deler av forskalingen på brua fjernes for å komme til. Dette arbeidet vil ta 5-7 måneder ekstra, sier prosjektleder Tore Veum.

Det er nå valgt en ny teknisk løsning for utbedring av de to pelene og arbeidet med disse vil snart startes opp i Seutelva.

- Vi ser at utsettelsen av vegprosjektet skaper utfordringer, blant annet for oppstarten til et byggeprosjekt på Seut. Det vurderes tiltak slik at eventuelle konsekvenser av forsinkelsen blir minst mulig, sier Tore Veum.

 

Fakta om riksveg 110 Simo-Ørebekk:

  •  Det har vært planlagt åpning av riksveg 110 Simo-Ørebekk høsten 2018, men fundamenteringen av ny bru over Seutelva skaper fortsatt utfordringer. Sannsynlig tidspunkt for ferdigstillelse settes nå til sommeren 2019
  • Forsinkelsen vil gi økte kostnader. Hvem som har ansvaret for merarbeidet og de økte kostnadene er ennå ikke avklart.
  • RV 110 Simo-Ørebekk er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, slik at åpning av ny bomring rundt Fredrikstad sentrum etter planen vil bli utsatt tilsvarende.
  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk, samkjøring og tungbiltrafikk.
  • Strekningen fra Ørebekk til Panco-rundkjøringen er allerede åpnet for trafikk.