Hensikten med utvidelse av riksveg110 er å bedre framkommeligheten. Det foreslås to kjørefelt i hver retning, og god tilrettelegging med egne anlegg for gående, syklende og kollektivtransport.

Offentlig ettersyn fram til 21. mai
Forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 29. mars – 21. mai 2012, jfr. plan- og bygningsloven § 3-7. Formålet med det offentlige ettersynet er å gi berørte parter og offentlige etater anledning til å komme med uttalelser til reguleringsplanen.

Her finner du reguleringsplanen med alle vedlegg og tekniske tegninger; http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv110seut/Reguleringsplan

Plandokumentene finnes også tilgjengelig på Statens vegvesens prosjektkontor i Gutzeitgate 6 i Fredrikstad og på Servicetorget i Fredrikstad rådhus. De blir også publisert på kommunes hjemmeside: http://www.fredrikstad.kommune.no/Utlysninger/Kunngjoringer/

Frist for uttalelser
Uttalelser til planen sendes innen 21. mai 2012, til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no
Uttalelsene merkes med “Sak 2010/004115 Rv. 110 Ørebekk – Simo”.

Åpent møte
Statens vegvesen vil orientere om innholdet i detaljreguleringsplanen på et informasjonsmøte som er åpent for alle.
Tid:  Tirsdag 24. april, kl. 18.00
Sted: Kommunestyresalen i Onsøy rådhus

Kontaktperson
Spørsmål om planforslaget kan rettes til Tore Veum i Statens vegvesen; tore.veum@vegvesen.no