Bakgrunnen er at Statens vegvesen i byggeperioden har leid et område ved Seut-brygge, der et større boligprosjekt skal igangsettes fra årsskiftet.

- Vi har behov for å tilbakeføre arealer til grunneierne, da de har forpliktelser knyttet til næringsutvikling av området. Vi må da endre kjøremønsteret i to faser for å få dette til, sier Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen.

Det skal bygges en midlertidig tofeltsvei på omtrent 100 meter, som skal lede trafikken fra den midlertidige brua over Seutelva, opp på den ferdige delen av firefeltsvegen øst for elva.

- For å ta opp høydeforskjellen må det bygges en rampe, og trafikken må i en kortere periode legges nærmere elva for å få den på plass. Disse arbeidene er planlagt ferdig ved årsskiftet, sier Per Lyder Nyland.

Når det gjelder bruk av den nye firefeltsveien fra Seutelva til Simokrysset, er det i denne fasen bare aktuelt å benytte de to feltene som ligger lengst fra jernbanen.

Det vil også bli noen endringer for gående og syklende i dette området, noe som vil bli skiltet fra jernbaneundergangen ved Seut til den midlertidige gang- og sykkelbrua over elva.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Byggeleder Per Lyder Nyland tlf. 905 80 314, epost per.nyland@vegvesen.no