Samferdselsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold. I fase 1 prioriteres prosjektet rv. 110 Ørebekk – Simo i Fredrikstad. I tillegg prioriteres en rekke kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Videre foreslås midler til planlegging av programområdetiltak i fase 1 og prosjekter som er aktuelle i neste fase av bypakken. Prosjekter og tiltak i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma har en økonomisk ramme på 1,2 mrd. 2014-kr. Finansieringen er basert på bompenger, statlige og fylkeskommunale midler.  

- Vi foreslår nå å gi grønt lys til prosjektene i første fase. Stortinget vil i sin behandling gjøre endelig vedtak. Samtidig må vi sikre god fremdrift i planleggingen av de øvrige prosjektene i bypakken. Vi må ha tilstrekkelig fakta om kostnader og gjennomføring til at prosjektene kan gå gjennom vanlig prosess med kvalitetssikring før de fremmes for behandling i Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding 19. desember.

- Det er positivt at proposisjonen er fremlagt. Vi planlegger entreprisedrift med forutsetning om snarlig vedtak i Stortinget, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen, riksveg 110 Ørebekk - Simo.

Hele Stortingsproposisjonen er tilgjengelig på regjeringen.no:
Prop. 50 S (2014-2015): Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold