– Formålet med utbyggingen er først og fremst bedre fremkommelighet for kollektivtransport og legge til rette for gående og syklende. Dette må til for å nå nullvekstmålet for bytrafikken, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Byggeprosjektet omfatter 1400 meter ny firefeltsvei og 2200 meter med sykkelvei og fortau. På deler av strekningen vil et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring (2+).

Åpning ved Ørebekk

Åpningen vil markeres fredag kl. 13.00 ved den nye rundkjøringen på Ørebekk, og dette arrangementet er åpent for publikum. Hit kommer også statssekretær Anders B. Werp som vil foreta åpningen på vegne av Samferdselsdepartementet.

- Vi vil gi publikum gode alternativer til bruk av bil, og nå kan vi endelig ta i bruk et veianlegg som er tilpasset alle trafikantgrupper. Dette bidrar til at flere kan reise effektivt og miljøvennlig, sier prosjektleder Tore Veum.

Stortinget bevilget penger til første fase av Bypakke Nedre Glomma i mars 2015, noe som ble startskuddet for Ørebekk-Simo. Byggekontrakten ble deretter vunnet av entreprenøren Park og anlegg AS fra Sarpsborg.

Utfordringer underveis

Arbeidet med den nye firefeltsveien startet i september 2015 og den første delen ble åpnet for trafikk 21. desember 2017, mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk.

- Vi har opplevd utfordringer i byggeprosessen, men vi har kommet i mål og kan sammen med entreprenøren presentere et framtidsrettet veianlegg som alle veifarende vil ha stor glede av, sier Tore Veum.

Har preget bybildet

Byggingen av et stort anlegg som Ørebekk-Simo har satt sitt preg på bybildet, og det har vært utfordringer med trafikkavvikling og nærhet til jernbane og bebyggelse.

Det har også vært krevende grunnforhold, for å stabilisere anleggsområdet er det derfor støpt 370.000 meter med kalkpeler ned i bakken – noe som virker omtrent som sement.

- Til tross for utsettelser og kostnadsøkninger har vi opplevd at publikum har vært svært tålmodige. Det er vi takknemlige for, sier Tore Veum.

Staten bidrar mest

Prognosen for samlet prosjektkostnad er på 922 millioner kroner (2019 kroner). Det ble opprinnelig vedtatt et statlig investeringsbidrag rundt 60 prosent.

- Dette er høyt for et bompengefinansiert prosjekt, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Da riksvei 110 Ørebekk-Simo er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, vil den nye bomringen i Fredrikstad åpnes kort tid etter veiåpningen, fra kl.18.00 fredag 15.november.

 

Fakta om Rv. 110 Ørebekk-Simo: 

  • Ny firefeltsvei på 1400 meter
  • 2200 meter sykkelvei og fortau på begge sider av rv. 110
  • 800 meter sambruksfelt 2+
  • Planfri rundkjøring ved Ørebekk
  • Sykkeltunnel under lokket ved Ørebekk.
  • Seks nye bussholdeplasser med universell utforming
  • Seut brua er 111 m lang og 30 m bred, og er dermed en av landets bredeste.
  • Prognose prosjektkostnad 922 millioner kroner (2019 kr)
  • Del av Bypakke Nedre Glomma fase 1, delfinansiert med bompenger
  • Les mer om prosjektet på  www.vegvesen.no/Riksveg/rv110seut