Detaljreguleringsplanen for utvidelse av rv. 110 Ørebekk – Simo ligger til offentlig ettersyn i perioden fra 29. mars til 21. mai 2012, jfr. plan- og bygningsloven § 3-7. Nedenfor kan du laste ned planen med alle tilhørende vedlegg.
Plandokumentene finnes også tilgjengelig på Servicetorget i Fredrikstad rådhus og på Statens vegvesens prosjektkontor i Gutzeitgate 6 i Fredrikstad.

Frist for uttalelser
Uttalelser til planen sendes innen 21. mai 2012, til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no
Uttalelsene merkes med “Sak 2010/004115 Rv. 110 Ørebekk – Simo ”.

I uttalelsene til reguleringsplanen bør det opplyses om hvorfor og hvordan planen ønskes endret.