- Hensikten med dette prosjektet er å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, sier Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen. – Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø tilbake på E6, forteller han.

I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to fotgjengerunderganger. Dette er et av flere prosjekter i Bypakke Nedre Glomma som skal gjøre forholdene bedre for de som går, sykler og kjører buss.

Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar - 9. mars 2018.

Åpent informasjonsmøte
- Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte onsdag 7. februar klokken 18.00 i Årum skolekorps sitt lokale i Kilevoldveien 34. Der vil vi presentere reguleringsplanen og svare på spørsmål som publikum måtte ha nå i høringsperioden, sier planleggingslederen.

Si din mening
- Det er nå grunneiere og andre interesserte må benytte muligheten til å gi oss tilbakemeldinger på planforslaget, oppfordrer Nilsen i Vegvesenet.

Plandokumentene er tilgjengelige på Fredrikstad kommunes nettside og på Statens vegvesens prosjektside.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 9. mars 2018 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2650 Lillehammer eller på e-post til
firmapost-ost@vegvesen.no.

Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med Fredrikstad kommune. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.