Utbetring av eksisterande veg og tilrettelegging for gåande og syklande.