Planen er også tilgjengelig hos Statens vegvesen i Stavanger, Bergelandsgata 30.

Hjelmeland kommune har også lagt ut en egen versjon av planforslaget. På grunn av uenighet med kommunen omkring innholdet i planforslaget, legger vi vårt planforslag ut til offentlig ettersyn og sender det på høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7. Av hensyn til behovet for fremdrift og konfliktnivået i saken, kan det også være aktuelt å anmode om statlig planvedtak jf. plan- og bygningslovens § 6-4. Vi ber derfor om eventuelle synspunkter på dette.

Formålet med planen er å bygge ut kaianlegget på Nesvik med doble ferjekaier og utbedring av tilhørende anlegg. Dagens kaier har ikke tilstrekkelig kapasitet, og skal i tillegg til utvidelse også tilrettelegges for hydrogen-elektriske ferjer. Strekningen skal være pilotprosjekt for utvikling av hydrogenteknologi, og nødvendige tiltak må være gjennomført før nye ferjer skal trafikkere sambandet.

 Merknader og spørsmål

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 21.11.2018. Send merknadene til

Eventuelle spørsmål kan rettes til Åsne Nord-Varhaug på telefon 950 38 932 eller e-post asne.nord-varhaug@vegvesen.no

Regelverk

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.