Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt for drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik. For å nå de overordnede målene om nullutslipp i ferjesektoren, er det behov for utvikling av teknologi for nullutslipp på ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Denne anskaffelsen har derfor som formål å legge til rette for utvikling av en ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.

For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget på Doffin