Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen igangsatt et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift.