Planen omfattar tunnel gjennom det meste av planområdet, ny trafikkløysing i Lovraeidet og utfylling for utvida næringsområde i Lovrafjorden. 

Det er ikkje gjort endringar i plankartet og bare ei mindre endring i føresegnene i høve til høyringsframlegget. Plandokumenta finn du her.