I Nasjonal Transportplan 2014-23 er det sett av midlar til oppstart av skredsikring på strekninga rv. 13 Vik–Vangsnes i fyrste 4-årsperiode. Rv. 13 på strekninga frå Vik til Gotevik ca. 3,5 km nord for Vik mot Vangsnes vil bli sikra mot skred.