Oversiktskart med tegnforklaring.pdf

Det legges opp til løsning der syklende ferdes på eget areal, adskilt fra gående. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet fjernes.

Tiltaket bygger opp om mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 om at veksten i persontransport i de store norske byene skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling.

Reguleringsplanarbeid startet opp høsten 2014 og planforslag til offentlig ettersyn ble oversendt PBE høsten 2014 for kommunens videre behandling av planforslaget. Planen ble vedtatt av bystyret 14.12.2016 og tiltaket er nå under bygging.

I anleggsfasen er den ene siden av vegen stengt for gående og syklister. Motsatt side av vegen må benyttes.

Saksinnsyn (saksnr. 201403820) oslo.kommune.no