Det skal utarbeides et forprosjekt for sykkelveg med fortau på sørsiden av riksveg 150 Ring 3, mellom Storokrysset og Sinsenkrysset. Strekningen er ca. 800 m. Forprosjektet skal også vurdere mulighet for bru for syklende og gående over Hans Nielsen Hauges gate. Hensikten med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

Kart rv. 150 Sinsen–Storo, gang- og sykkelvegKart rv. 150 Sinsen–Storo, gang- og sykkelveg. Illustrasjon: Statens vegvesen