Dette prosjektet tar for seg detaljreguleringen av området der vi skal bygge kollektivfelt og sykkelveg med fortau, og omfatter også skisse- og forprosjekt for ny gang- og sykkelbru over Ring 3.

Sykkelvegsystemet må ha god fremkommelighet, slik at flere tar i bruk sykkel som fremkomstmiddel. Deler av den eksisterende gang- og sykkeltraséen (Heggelibakken) er adkomstveg til flere boliger i planområdet. I reguleringsplanen skal vi skille trafikantgruppene - bilister, gående og syklende - for å bedre trafikksikkerheten.

Ved å etablere kollektivfelt i vestgående retning på Ring 3 skal vi tilrettelegge for god og forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. Samtidig skal vi legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel ved å bygge en oversiktlig og trafikksikker gang-/sykkelvegtrasé med god framkommelighet. 

Nasjonal transportplan 2014-2023 har som mål at veksten i persontransport i de store norske byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykling.

Illustrasjon Holmenveien rv. 150 SmestadOversiktsbilde over planområdet der vi skal bygge kollektivfelt og gang-/sykkelveg langs Ring 3 mellom Holmenveien og Dalsveien.