Prosjektet er en detaljreguleringsplan for Ullernchausseen, fra Silurveien til Vækerøveien. Reguleringsplanen innebærer omdisponering av kjørefelt til kollektivfelt i vestlig retning, samt toveis sykkelvei med fortau på sørsiden av Ullernchausseen på strekningen.

Kart rv. 150 Ullernchausseen Silurveien Vækerøveien