Krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51 ved Randen i Vågå kommune ligg ca 7 km vest for Vågå sentrum. Rv. 15 inngår i det nasjonale hovudvegnettet og er mellom anna ein viktig turistveg og viktig for transporten mellom aust og vest. Fv. 51 er sommarforbindelsen over Valdresflya. Den inngår i Nasjonale turistvegar med stor turisttrafikk.

Dagens kryss er vanskeleg for trafikktryggleik og – avvikling. Det ligg føre godkjend reguleringsplan frå 2013 for ombygging av krysset. Det vert nå sett i gang eit arbeid med å endre denne planen med utgangspunkt i ei enklare løysing som er prioritert i framlegget til Handlingsprogram 2018–23(29) med oppstart i 2021. Endringa skal ta i vare prinsippa i godkjend plan og leggje til rette for ei ombygging av krysset til eit fullkanalisert T-kryss. Som grunnlag for endringa er det utarbeidd eit forprosjekt. Dette inneber at krysset blir flytt ca. 80 m austover i høve til dagens kryss og strekninga med utbetring av fv. 51 i retning Sjodalen kan avsluttast før. Vidare vert rv. 15 flytt delvis ut i Vågåvatnet over ei strekning på ca. 600 m. Masser til utfyllinga er tenkt henta frå Nedre Otta-utbygginga. Planen skal og leggje til rette for busstopp og omstiging mellom bussruter. Det blir ei mindre utviding aust i planområdet.

Detaljreguleringsplan rv. 15, endring av godkjend plan til høyring, frist 30. juni 2019.