Krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51 ved Randen i Vågå kommune ligg ca. 7 km vest for Vågå sentrum. Rv. 15 inngår i det nasjonale hovudvegnettet og er mellom anna ein viktig turistveg og viktig for transporten mellom aust og vest. Fv. 51 er sommarforbindelsen over Valdresflye. Den inngår i Nasjonale turistvegar med stor turisttrafikk.

Dagens kryss er vanskeleg for trafikktrygleik og -avvikling. Vedtatt plan legg opp til å flytte krysset om lag 80 meter austover i forhold til dagens kryss. Fv. 51 blir lagt om/utbetra over ei strekning på ca. 350 meter, og rv. 15 blir flytta dels ut i Vågåvatnet over ei strekning på ca. 600 meter. Krysset er planlagt som eit kanalisert kryss (venstresvingefelt) i rv. 15. Det blir lagt opp til vegljos gjennom krysset. Planen legg til rette for busstopp og parkering, samt kjettingplassar etter fv. 51 med rekkverk mot køyrevegen.

Planen blei godkjent i Vågå kommune 24.09.2019.