Flere personer må fraktes kollektivt

For å sikre et godt transporttilbud for flest mulig rettes fokus på personkapasitet i stedet for bilkapasitet. For Ring 1 innebærer dette en best mulig tilrettelegging for buss. Samtidig skal Ring 1 fortsette å være en hovedåre som skal fordele annen trafikk til sentrum og indre by. Det er også et mål å bedre syklistens fremkommelighet og gi er godt tilbud til gående i tråd med kravene om universell utforming.

Mer kundevennlig tilbud

En nøkkelfaktor for å øke antall personer som fraktes i kollektivfeltene langs Ring 1, er at bussene sikres god og forutsigbar fremkommelighet igjennom sentrum. Pendellinjer som til stadighet forsinkes 5 - 10 minutter på grunn av manglende kollektivfelt, er lite kundevennlig. Ruter har derfor hittil vegret seg for å etablere pendellinjer annet enn der man har 5-6 minutters frekvens, dvs. så ofte at man som kunde ikke bruker rutetabell og dermed ikke har noe forhold til forsinkelse.

Kollektivfeltene som er etablert i deler av Munkedamsveien fungerer dårlig på grunn av aktiviteter langs gata, sånn som inn- og utkjøring til parkeringshus og varelevering.

Gatearealet kan ikke utvides, det må brukes mer effektivt

Gatearealet er begrenset. På grunn av befolkningsøkning, flere boliger i sentrum og indre by og økt busstransport kan det forventes økt gang- og sykkeltrafikk langs Munkedamsveien. Det kan derfor ikke forventes økt gateareal til motorisert transport. For å nå målet om økt persontransportkapasitet er det viktig å sikre bussens framkommelighet, tilrettelegge for funksjonelle og attraktive holdeplasser og etablere ei gate med et bymessig uttrykk.