Sykkelrute Østre Aker vei inngår i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo, vedtatt i 1999 av bystyret.

I 2006 ble det utarbeidet forprosjekt for sykkelruten på denne strekningen hvor ulike alternativer ble vurdert. Følgende trasé ble anbefalt og besluttet å gå videre med: Veitvet skole–Nedre Kalbakkvei–Alna–Brubakkveien–Grorud stasjon–Maria Dehlis vei–Haugenstua–langs grøntområdene og jernbanen til Nybrottveien–Brolandsveien–Stovnerveien–Høybråtenveien til Lørenskog stasjon.

Strekningen er ca 7 km lang. På store deler av den vil det være gang- og sykkelvei med 5 meters asfaltbredde. Det legges opp til en standard hvor fotgjengere og syklister separeres, det vil si sykkelvei med fortau.

Parsellen Grorud stasjon–Lørenskog er nå åpnet for trafikk. 

Veitvet skole–Grorud stasjon

Parsellen Veitvet skole–Grorud stasjon er 3,2 km lang. Byggearbeidene vil starte høsten 2018 og ny gang- og sykkelvei vil etter planen kunne tas i bruk i løpet av 2019. På det tidspunkt vil dermed sykkelrute «Østre Aker vei» være fullført.

Gang og sykkelveien vil gå langs Nedre Kalbakkvei, deretter langs Alnaelva før den svinger opp på platået der BAMA har bygd sin nye distrubusjonssentral. Mot Grorud stasjon vil gang- og sykkelveien etableres på nåværende Brubakkvei, som ikke lenger vil bli kjørevei, bortsett fra de siste 500 m mot Grorud stasjon. Denne kjøreveien vil gå i egen trase.

Langs Alnaelva vil ny gang- og sykkelvei delvis gå i samme trase som dagens tursti. Byggearbeidene vil i perioder kunne redusere fremkommeligheten på denne turstien.