• 2019 - medio 2020: planprogram og silingsfase
  - januar - desember 2019: utredning og korridorsøk
  - desember 2019 - januar 2020: avklaring med Samferdselsdepartementet
  - november 2019 - februar 2020: utarbeiding av forslag til planprogram
  - februar - juni 2020: høring og politisk behandling  av planprogram
  - juni 2020: kommunens fastsetting av planprogram
 • 2020/2024: konsekvensutredning sammen med kommunedelplan eller reguleringsplan
  (mulighet for å gå rett på reguleringsplan vurderes)
 • 2024: mulig oppstart av KS2 (kvalitetssikring av kostnadsoverslaget) og eventuell bompengeprosess
 • 2026: mulig oppstart grunnerverv og byggeplan
 • 2028: mulig byggestart anlegg