Statens vegvesen sendte forslag til planprogram til Samferdselsdepartementet i desember 2019. Da håpet vi på behandling og svar i løpet av vinteren. Slik situasjonen er nå blir det ikke behandling i Moss kommune før tidlig i høst. Deretter skal planprogrammet ut på høring.

Det jobbes i disse dager med rammene for kvalitetssikringen. Tidsløpet for arbeidet er foreløpig ikke avklart, men det er mål om å kunne gjennomføre kvalitetssikringen raskt.

Det prosjektet venter på, er avklaring på hvilke vegalternativ som skal være med i planprogrammet, samt hvilke kostnadsestimat som skal legges til grunn for videre arbeid.