Vi planlegger sykkelveg med fortau langs riksveg 19 mellom Noreløkka og Tigerplassen. Strekningen er en del av rute R1 i Nordvestruta i "Plan for hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge 2018/2028" i «plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.

Prosjektet fikk bevilgning til oppstart/bygging på riksvegbudsjettet i 2020. Oppstart byggearbeider er ikke avklart/påbegynt.