Det planlegges for en gang- og sykkelveg langs riksveg 19 mellom Noreløkka og Tigerplassen. Strekningen er en del av rute 6 i «plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.

I handlingsplanen for NTP er det avsatt penger til bygging med start i 2020.