Alternativ A2 er vist som 4-felts veg med halvt planskilt kryss (avkjøring fra vest og påkjøring mot vest) ved Jan Steneruds veg på vestsiden av Glomma og fullt planskilt kryss (av- og påkjøring i begge retninger) på østsiden av Glomma. Alternativ A2 har beliggenhet ca. 50m sør for eksisterende bru og har en kostnad på 2,135 milliarder kr.

Statens vegvesen anbefaler at alternativ A2 bygges med gang-/sykkelbane og fullt planskilt kryss også på vestsiden av Glomma. Dette vil ha en total kostnad på 2,428 milliarder kroner og innebærer at eksisterende bru rives slik at all trafikk i fremtiden vil gå på den nye 4-feltsvegen.

Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen overleverte mandag 5. desember forslaget til ordfører John Harry Skoglund i Fet kommune.

- Alternativ A2 kommer best ut etter en samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samtidig som alternativet svarer godt til måloppnåelsen. A2 vil være tilnærmet likt som dagens bru i forhold til Fetsund lenser og Fetsund sentrum og det har forholdsvis lite inngrep i dyrket mark. Når det gjelder investering og drift er A2 det billigste alternativet. I tillegg løser A2 utfordringene med eksisterende bru på en bedre måte enn D2.1 og E2, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Redusert reisetid og bedre trafikkavvikling

Målet med prosjektet er at ny rv. 22 over Glomma skal gi redusert reisetid i rushtiden, bedre trafikkavvikling, samt bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. I tillegg skal ny veg bidra til økt trafikksikkerhet, redusere miljøulemper som f.eks. støy og tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklende

Forslag til Kommunedelplanen omfatter ny kryssing av Glomma og er en videreføring av parsellen på rv. 22 fra Isakveien i Skedsmo kommune til Garderveien i Fet kommune. En samlet vurdering av prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser, lokal og regional utvikling og måloppnåelse for prosjektet har ligget til grunn for vurderingen av de seks alternativene i forslaget til kommunedelplan. Det er i forkant av arbeidet med kommunedelplan gjennomført en silingsfase av alternativer fra mulighetsstudien. Statens vegvesen vil varsle innsigelse på alternativ E2, A, C2 og D2.

Veien videre

Etter at Fet kommune har behandlet planen vil de som planmyndighet legge kommunedelplanen ut på offentlig høring. Det kan forekomme endringer i forslaget til kommunedelplan som blir lagt ut til offentlig høring. I høringsperioden er det mulig å sende inn innspill til planforslaget. I løpet av høringsperioden vil Statens vegvesen og Fet kommune innkalle til åpent møte for alle interesserte.

Forslag til kommunedelplan med tilhørende rapporter.