I forbindelse med kommuneplanarbeidet i Fet ble det sommeren 2014 gjort et kommunestyrevedtak om at alternativ E2 velges som framtidig Glommakryssing. Statens vegvesen tar vedtaket til etterretning og erkjenner at kommunen også er vedtaksmyndighet for planprogrammet. Med bakgrunn i det vil korridor E2 bli utredet på lik linje med A, C2 og D2. De tre sistnevnte ligger forholdsvis konsentrert omkring eksisterende veg. Statens vegvesen ser derfor positivt på at en korridor nord for jernbanebrua også blir utredet videre.

«Forslag til planprogram for kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma» blir nå oversendt Fet kommune som vil vurdere om/når materialet skal legges ut til offentlig høring.