Som følge av innspill fra høringsrunden sommeren 2017, anbefalte Statens vegvesen i mars 2018 et revidert alternativ A2. Dette alternativet innebærer en separat lokalveibru med fire meter gang- og sykkelbane parallelt med ny 4-felts bru over Glomma. Dette medførte økte kostnader utover kostnadsrammen i Nasjonal transportplan (NTP), fra 2.550 millioner kroner til 2.876 millioner kroner i 2018-verdi. Med bakgrunn i positive prinsippvedtak om bompengefinansiering lokalt, sendes planen nå til Fet kommune for vedtak. Endelig avklaring av finansiering og evt. optimalisering for å redusere kostnader vil bli vurdert i reguleringsplanfasen.

Det antas at Fet kommune vil fatte vedtak i valg av alternativ i løpet av 2019. Gjenstående alternativer er revidert A2 og revidert E2, som har en kostnadsramme på 4.336 millioner kroner i 2018-verdi. Begge alternativer inkluderer ny lokalvegbru.

Reguleringsplan er neste steg

Tredje og siste steg i planleggingen av en stor veiutbygging er reguleringsplan som er en detaljering av det alternativet som er vedtatt i kommunedelplanen. Reguleringsplanen ar blant annet for seg en detaljert utforming av vegens beliggenhet, berørte arealer og eiendommer, utforming av konstruksjoner, veikryss, støytiltak, adkomster etc. Byggestart kan tidligst skje i 2024 med en ferdigstillelse i 2027.