Rv. 22 er en sterkt trafikkert vegstrekning, spesielt i rushtid morgen og ettermiddag. Dagens bru over Glomma er en tofeltsbru og er en flaskehals i trafikkavviklingen. Målene med prosjektet er en mer forutsigbar framkommelighet med spesielt fokus på kollektiv- og næringstrafikk, økt trafikksikkerhet og færre ulykker. Vi skal redusere miljøulempene (herunder støy) og legge til rette for gode løsninger for gående og syklende.

 

-          Vi jobber nå med forberedelser til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet allerede i 2024/ 2025, sier prosjektdirektør, Ingunn Foss i Statens vegvesen.

 

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen forslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga. Regjeringen foreslår 795 millioner kroner i første periode og 572 millioner i andre periode. Dette sammen med en bompengeandel på 1,585 milliarder kroner er nok til å fullføre prosjektet.

 

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Prosjektdirektør, Ingunn Foss

ingunn.foss@vegvesen.no

957 29 147

 

Prosjektleder, Elin Hermanstad Havik

elin.hermanstad.havik@vegvesen.no,

481 18 540