Justert Alternativ A2

Justert Alternativ A2 viser Staten vegvesens anbefalte A2-forslag med gang-/sykkelbane på ny 4-felts bru og «helt» (eller «fullt») planskilt kryss ved Jan Steneruds vei.

Alternativ A2 

Alternativ A2 viser korridoren for alternativ A2 med egen lokalvegbru med gang-/sykkelbane.

Alternativ D2.1.

Alternativ E2