Det mangler et tilbud til myke trafikanter som skal krysse riksveg 22 ved Kjærlighetsstien / fylkesveg 693 (Småbruveien). For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming samt etablere venstresvingefelt, fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien, samt kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien.

Det skal etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.